Skaderapport

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettingsarbeidene.
Skade på eiendommen er det ofte en ny og dramatisk situasjon for den som rammes. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon.

Reklamasjonsrapport

Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon.

Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for eventuelle forbedringer som følge av at levetid på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

Naturskade

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade. Takseringer blir organisert og betalt av forsikringsselskapet, og skadene vil vanligvis bli besiktiget av en takstmann oppnevnt av forsikringsselskapet. Hvis du ikke aksepterer selskapets valg av takstmann før takseringen, kan du ta kontakt med selskapet og bli enig om en annen takstmann. Takstene blir skjematisk oppstilt og det er svært viktig at takstmann kjenner regelverket og skjematur. Takst-Service AS har  takstmann som er godkjent av Naturskadepoolen.

Brannskjønn

Skjønn benyttes ofte som oppgjørsform etter større skader, for eksempel en omfattende brannskade. Det benyttes for å fastsette skadens omfang og kostnader ved utbedring/gjenoppføring. Det velges to uhildede skjønnsmenn (fagkyndige takstmenn), en for hver av partene (forsikringstaker og forsikringsgiver). Skjønnsmennene sammen med forsikringstaker og forsikringsgiver setter skjønnet ved en befaring og gjennomgang av saken. Skadens omfang registreres og bestemmes. Skjønnsmennene arbeider etter dette sammen om et skjønnsdokument som beskriver skaden, omfanget og kostnadene. Forsikringstaker og forsikringsgiver dekker som hovedregel kostnadene for hver sin skjønnsmann.

Inneklima/muggsopp

Kommer du inn fra frisk luft og kjenner mugglukt, så har du trolig påvist forekomst av uakseptabel vekst av muggsopper ett eller annet sted inne.  Lukten viser at det er gasser fra muggsopper i luften og kanskje sporer i svevestøvet. Kontroller først at det ikke er noe så enkelt som mugg i brødboksen eller i andre lagervarer.  Lukt fra muggsopper kommer vanligvis fra muggsopper i vekst og i liten grad fra hvilende muggsoppkolonier (når materialet er tørt). Takst Service AS foretar grundig inspeksjon i bla. kjellerboder og/eller krypkjeller, fuktutsatte områder og ventilerte rom, og der det eventuelt lukter muggsopp. Vi kan hjelpe til med å finne årsak og gi rådgiving for tiltak og utbedringsmetode.

Sopp og råte

I takt med de økende vannskadene og fuktproblemene i hjemmene våre, har også problemene med mugg og hussopp økt. Det er med andre ord viktig å beskytte seg mot fuktskader for slik å slippe og bli utsatt for følgeskader av sopp og mugg.

 

Fukt og mugg kan skape allergier og andre symptomer hos mennesker. Sopp og råte kan gi store råteskader på selve konstruksjonen og den hurtigvoksende ekte hussoppen blir med rette kalt huseierens verste fiende.

Takst Service AS  utfører inspeksjoner i forbindelse med problemer forårsaket av sopp/råte og ekte hussopp.

Ved sopp og råteskader i boligen er det nødvendig å få avklart om skaden er forårsaket av ekte hussopp eller ikke. Vi kan fortelle deg hva slags sopp du har og hva du må gjøre. Muggsopp- og råteprøve analyseres i laboratorium. 

Vi kommer gjerne på inspeksjon dersom du tror du har et sopp- eller råteproblem. I mange tilfeller kan en inspeksjon være nødvendig i forbindelse med loft og kjellerutbygginger.

Ta kontakt for å avtale en inspeksjon.

Vannskade

Tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) viser at det i snitt oppstår det en vannskade hvert syvende minutt. 

Skulle din bolig bli utsatt for en vannskade, er det viktig å ta tak i problemet umiddelbart. Etter en vannskade må tørking starte så raskt som mulig, og minimum etter tre til fem dager. Å starte å tørke opp en vannskade etter en uke er ofte altfor sent. Har man tilgang på en avfukter, kan det være lurt å montere en slik i det rammede rommet. Man bør derimot ikke sette opp temperaturen, siden høy temperatur gir bedre vekstforhold for muggsoppen.
Ønsker man å gjøre større tiltak umiddelbart, kan fjerning av gulvlista og eventuelt de nederste gips- eller sponplatene på veggen gi bedre uttørking. Men man bør forhøre seg med forsikringsselskapet først og avklare om det er uproblematisk.

Ta gjerne kontakt med oss ved behov for bistand.

Please reload