Uavhengig kontroll

Når er det krav om uavhengig kontroll?

1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker.

 

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. 


Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige. 

 

Hva skal kontrolleres?

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av: 

  • • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger 

  • • Lufttetthet i nye boliger

 

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet. 

Takst Service AS har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1.

Overtagelse

Forbrukerrådet anbefaler å ha med en fagkyndig på overtagelse. Boligen skal være i samsvar med Norsk lov, forskrifter, Norsk standard og god byggeskikk. En fagkyndig vil ha langt bedre grunnlag for å kunne vurdere boligens tilstand, og han vil kunne påpekte eventuelle feil og mangler du ellers vil kunne overse. Takst Service AS tilbyr slik bistand.

Byggoppfølging

Vi ønsker å være tilstede med uanmeldte befaringer under byggeprosessen for å kontrollere utførelser som senere blir innebygd og skjult. Vi vet gjennom vårt arbeid at uavhengig kontroll kan sikre byggherre / kjøper mot uheldige utførelser som senere gir skader. Dessuten har kjøper rett på å få arbeidene utført etter gjeldende standarder, og disse kjenner sjelden kjøper godt nok.

Please reload